รายการหลัก

  BA103 - 1องค์การและการจัดการ
      สังกัดคณะบริหารธุรกิจ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      รายวิชาต่อเนื่องBA063-1(#), BA208-1(#), BC411-1(#), BC411-1(#), BM311-1(#), BM409-1(#)
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล9999 - 0 - 9999W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.รดา วงศ์เลิศคุณากร
สำรองให้คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปี 19999 - 0 - 9999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2566 ภาคต้น ]
 01  พฤหัสบดี08:30-11:002160221C140 - 123 - 17W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.รดา วงศ์เลิศคุณากร
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 5
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 6
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 7
140 - 121 - 19
100 - 3 - 97
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
100 - 1 - 99
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 4 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ A1 + A2 (23) ]
 02  พฤหัสบดี11:30-14:002160221C170 - 158 - 12W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.รดา วงศ์เลิศคุณากร
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 1
การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 5
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 6
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 7
170 - 141 - 29
170 - 15 - 155
100 - 0 - 100
100 - 1 - 99
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 4 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ A3 + A4 + R (23) ]
 03  พฤหัสบดี14:30-17:002150721C100 - 93 - 7W 
 อาจารย์ อาจารย์เยาวลักษณ์ จิตต์วโรดม
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 5
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 6
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 7
กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 1
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
100 - 90 - 10
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 4 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ B1+B2+B3 (23) ]
 04  พฤหัสบดี14:30-17:002150321C105 - 93 - 12W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤทธิ์ เทศจีบ
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 5
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 6
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 7
100 - 90 - 10
100 - 1 - 99
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 4 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ B1+B2+B3 (23) ]
 05  พฤหัสบดี14:30-17:002160221C120 - 115 - 5W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.รดา วงศ์เลิศคุณากร
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 5
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 6
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 7
120 - 113 - 7
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 4 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ B1+B2+B3 (23) ]
 06  พฤหัสบดี11:30-14:002150321C120 - 113 - 7W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤทธิ์ เทศจีบ
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการเงินการลงทุน ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 5
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 6
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 7
120 - 113 - 7
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 4 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ C (23) ]
 07  พฤหัสบดี11:30-14:002150721C130 - 116 - 14W 
 อาจารย์ อาจารย์เยาวลักษณ์ จิตต์วโรดม
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการจัดการ ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 5
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 6
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 7
130 - 115 - 15
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 4 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ J1+J2 (23) ]
 08  พฤหัสบดี08:30-11:002150321C153 - 148 - 5W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤทธิ์ เทศจีบ
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 5
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 6
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 7
ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต ชั้นปี 1
100 - 50 - 50
100 - 1 - 99
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
100 - 96 - 4
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 4 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ K+S (23) ]
 09  อังคาร14:30-17:00520105C140 - 123 - 17W 
 อาจารย์ อาจารย์อภิชญา พิภวากร
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 5
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 6
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 7
140 - 122 - 18
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 4 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ L1+L2 (23) ]
 10  อังคาร11:30-14:00520105C0 - 0 - 0W 
 อาจารย์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 5
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 6
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 7
130 - 0 - 130
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 4 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ ปิดบรรยาย บธ.348/2566 LP 4581 ]
 11  ศุกร์08:30-11:002160521C200 - 139 - 61W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤทธิ์ เทศจีบ
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 3
กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 3
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 5
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 6
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 7
ชั้นปี 1
กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 1
200 - 75 - 125
200 - 0 - 200
200 - 0 - 200
200 - 0 - 200
200 - 0 - 200
200 - 0 - 200
1 - 0 - 1
200 - 63 - 137
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 4 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ A1 + A3 (21) ]
 12  ศุกร์11:30-14:002160521C200 - 136 - 64W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤทธิ์ เทศจีบ
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 3
กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 3
กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 3
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 5
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 6
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 7
กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 1
200 - 71 - 129
200 - 0 - 200
200 - 0 - 200
200 - 1 - 199
200 - 0 - 200
200 - 0 - 200
200 - 0 - 200
200 - 59 - 141
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 4 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ A2 + A4 (21) ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 100ไม่พบข้อมูล100 - 53 - 47W 
 อาจารย์ อาจารย์สุภาพร วีระวุฒิพล
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจ (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 1100 - 44 - 56
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ บริหาร หลักสูตร ม.ปลาย กลุ่ม 1 ]
 101ไม่พบข้อมูล100 - 44 - 56W 
 อาจารย์ อาจารย์สุภาพร วีระวุฒิพล
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจ (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 1100 - 43 - 57
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ บริหาร หลักสูตร ม.ปลาย กลุ่ม 2 ]
 102ไม่พบข้อมูล100 - 32 - 68W 
 อาจารย์ อาจารย์สุภาพร วีระวุฒิพล
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจ (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 1100 - 29 - 71
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ บริหาร หลักสูตร ม.ปลาย กลุ่ม 3 ]
 103ไม่พบข้อมูล25 - 23 - 2W 
 อาจารย์ อาจารย์สุภาพร วีระวุฒิพล
สำรองให้ นักศึกษาเทียบโอน
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ บริหาร ปวส.โลจิสติกส์ รหัส 23 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744