รายการหลัก

  BA103 - 1องค์การและการจัดการ
      สังกัดคณะบริหารธุรกิจ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      รายวิชาต่อเนื่องBA063-1(#), BA208-1(#), BC411-1(#), BC411-1(#), BM311-1(#), BM409-1(#)
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01ไม่พบข้อมูล999 - 110 - 889W 
 อาจารย์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการตลาดดิจิทัล ชั้นปี 1999 - 108 - 891
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ T (23) ]
    ปริญญาตรี e-Learning
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล999 - 0 - 999W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤทธิ์ เทศจีบ
สำรองให้ปริญญาตรี e-Learning ชั้นปี 1999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2566 ภาคปลาย ]
 200ไม่พบข้อมูล999 - 73 - 926W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤทธิ์ เทศจีบ
สำรองให้ปริญญาตรี e-Learning ชั้นปี 1
ปริญญาตรี e-Learning ชั้นปี 2
ปริญญาตรี e-Learning ชั้นปี 3
ปริญญาตรี e-Learning ชั้นปี 4
999 - 15 - 984
999 - 38 - 961
999 - 18 - 981
999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 20-23 บริหารธุรกิจ วิทยพัฒน์ เรียนสอบร่วม BA921 ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 100ไม่พบข้อมูล999 - 38 - 961W 
 อาจารย์ อาจารย์สุภาพร วีระวุฒิพล
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจ ปวส. เทียบโอน (วันอาทิตย์) ชั้นปี 1999 - 31 - 968
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ กลุ่มวิชาบริหารทั่วไป รหัส 23 ปวส.เทียบโอน ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744