รายการหลัก

  BI418 - 1การจัดการเทคโนโลยีในธุรกิจระหว่างประเทศ
      สังกัดคณะบริหารธุรกิจ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล999 - 0 - 999W 
 อาจารย์
สำรองให้คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปี 1999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2566 ภาคต้น ]
 01  อังคาร11:30-14:002320323C98 - 97 - 1W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ธีรข์กรณ์ อุดมรัตนะมณี
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ รหัส 2110111102001 ถึง 2110111102999
กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 4
กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ปี 5 ขึ้นไป
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ปี 6 ขึ้นไป
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 8
กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ รหัส 2120111102001 ถึง 2120111102999
75 - 0 - 75
75 - 74 - 1
75 - 1 - 74
75 - 0 - 75
75 - 0 - 75
75 - 0 - 75
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ B1+B2+B3 (20) และเทียบโอน รหัส 21 ]
 02  อังคาร14:30-17:002320323C75 - 53 - 22W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ธีรข์กรณ์ อุดมรัตนะมณี
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ รหัส 2110111102001 ถึง 2110111102999
กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 4
กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ปี 5 ขึ้นไป
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ปี 6 ขึ้นไป
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 8
กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ รหัส 2120111102001 ถึง 2120111102999
75 - 7 - 68
75 - 44 - 31
75 - 1 - 74
75 - 1 - 74
75 - 0 - 75
75 - 0 - 75
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ B1+B2+B3 (20) และเทียบโอน รหัส 21 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744