รายการหลัก

  AC317 - 60การภาษีอากร 2
      สังกัดคณะบัญชี , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา AC101-55 และ AC208-1 หรือ
AC101-S55 และ AC208-S
      รายวิชาต่อเนื่องAC440-1, AC446-60
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2565  


รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคเรียนที่1/2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ


[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744