รายการหลัก

  CX414 - 1การสร้างสรรค์เนื้อหาเฉพาะกลุ่ม
      สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2565  

    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 100  เสาร์08:00-20:002150521C40 - 4 - 36W 
 อาจารย์ อาจารย์ดีพร้อม เทพหัสดิน ณ อยุธยา
สำรองให้การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล (นิเทศต่างสาขา) ปี 2 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาโทการกระจายเสียงแพร่ภาพและสตรีมมิ่ง (นิเทศต่างสาขา) ชั้นปี 4
40 - 4 - 36
40 - 0 - 40
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ นอกเวลาทำการ กลุ่มวันเสาร์ รหัส 19 เริ่มเรียน 14, 21, 28 มกราคม และ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744