รายการหลัก

  CX414 - 1การสร้างสรรค์เนื้อหาเฉพาะกลุ่ม
      สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พุธ11:30-14:00520105C120 - 110 - 10W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภนิตย์ วงศ์ทางสวัสดิ์
สำรองให้การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล (นิเทศต่างสาขา) ชั้นปี 3
การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล (นิเทศต่างสาขา) ปี 4 ขึ้นไป
120 - 104 - 16
5 - 5 - 0
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.ที่เลือกหัวโทในคณะ การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล (MD)นศ.รหัส 21นศ.ตกค้าง/ลงซ้ำ 18-20 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744