รายการหลัก

  CX414 - 1การสร้างสรรค์เนื้อหาเฉพาะกลุ่ม
      สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2566  

    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 100  เสาร์08:00-20:002150821C45 - 10 - 35W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภนิตย์ วงศ์ทางสวัสดิ์
สำรองให้การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล (นิเทศต่างสาขา) ปี 4 ขึ้นไป45 - 10 - 35
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ นอกเวลาทำการ-เสาร์ นศ.รหัส 20 โท) นิเทศศาสตร์ฯ เริ่มเสาร์ที่ 4, 11, 18, , 25 พ.ค.67 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744