รายการหลัก

  SN209 - 1การฝึกปฏิบัติการทางนวัตกรรมอาหาร 2
      สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , [ - ]
      หน่วยกิต0 (0-0-0)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01ไม่พบข้อมูล20 - 5 - 15W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี ไสยประจง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์ เอกธรรมสุทธิ์
สำรองให้นวัตกรรมอาหาร ชั้นปี 4
นวัตกรรมอาหาร ชั้นปี 3
20 - 0 - 20
20 - 5 - 15
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะวิทย์ สาขา FI นวัตกรรมอาหาร รหัส 18-21 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744