รายการหลัก

  CC005 - 1ทฤษฏีการสื่อสารมวลชน
      สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  จันทร์08:30-11:00520105C109 - 94 - 15W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภารัตน์ พฤกษ์สุราลัย
สำรองให้กลุ่มวิชาการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล ปี 4 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล ชั้นปี 3
5 - 0 - 5
109 - 94 - 15
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ เอกบังคับ สำหรับ นศ.รหัส 21 MD1-3 + กลางปี ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744