รายการหลัก

  HO131 - 1ญี่ปุ่นปริทัศน์
      สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      รายวิชาต่อเนื่องHO231-1
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล999 - 0 - 999W 
 อาจารย์ อาจารย์กฤษณะ มณีสอดแสง
สำรองให้คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปี 1999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2566 ภาคต้น ]
 01  จันทร์11:30-14:00140301C100 - 94 - 6W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.วีรยุทธ พจน์เสถียรกุล
อาจารย์กฤษณะ มณีสอดแสง
สำรองให้ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 1
ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 2
100 - 92 - 8
100 - 2 - 98
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 22-23 เอกภาษาญี่ปุ่น ]
    ปริญญาตรีใบที่สอง - กลุ่มนอกเวลาทำการ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00  เสาร์08:30-11:20N/A01C999 - 0 - 999W 
 อาจารย์
สำรองให้คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปี 1999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2566 ภาคต้น ]
 250  เสาร์08:30-11:202320123C30 - 13 - 17W 
 อาจารย์ อาจารย์วรัญญา มหาจุนทการ
สำรองให้ภาษาญี่ปุ่น ป.ตรีใบที่สอง(เสาร์-อาทิตย์) ชั้นปี 1
ภาษาญี่ปุ่น ป.ตรีใบที่สอง(เสาร์-อาทิตย์) ชั้นปี 2
ภาษาญี่ปุ่น ป.ตรีใบที่สอง(เสาร์-อาทิตย์) ชั้นปี 3
ภาษาญี่ปุ่น ป.ตรีใบที่สอง(เสาร์-อาทิตย์) ชั้นปี 4
30 - 6 - 24
30 - 5 - 25
30 - 0 - 30
30 - 2 - 28
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 20- 23 ป.ตรีที่ 2 เอกภาษาญี่ปุ่น ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล999 - 0 - 999W 
 อาจารย์
สำรองให้คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปี 1999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2566 ภาคต้น ]
 100  เสาร์08:30-11:202320123C15 - 13 - 2W 
 อาจารย์ อาจารย์วรัญญา มหาจุนทการ
สำรองให้ภาษาญี่ปุ่น (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 1
ภาษาญี่ปุ่น ปวส. (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 1
15 - 10 - 5
15 - 2 - 13
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 23 นอกเวลาทำการ เอกภาษาญี่ปุ่น -เรียนและสอบร่วมกับ HO131 ป.ตรีที่ 2 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744