รายการหลัก

  TR205 - 1การผลิตเบเกอรี่และเพสตรี้ขั้นต้น
      สังกัดคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ , [ --- ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  อังคาร08:30-12:002610126C15 - 15 - 0W 
 อาจารย์ อาจารย์ชญานันท์ จารุมนัส
สำรองให้ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร รหัส 2311211107001 ถึง 2311211107999
ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร ชั้นปี 2
ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร ชั้นปี 3
15 - 0 - 15
15 - 14 - 1
15 - 0 - 15
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สาขาศิลปะการกอบอาหาร รหัส 21-22 และเทียบโอน 23 ]
 02  อังคาร12:30-16:302610126C15 - 14 - 1W 
 อาจารย์ อาจารย์ชญานันท์ จารุมนัส
สำรองให้ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร รหัส 2311211107001 ถึง 2311211107999
ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร ชั้นปี 2
ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร ชั้นปี 3
15 - 1 - 14
15 - 12 - 3
15 - 1 - 14
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สาขาศิลปะการกอบอาหาร รหัส 21-22 และเทียบโอน 23 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744