รายการหลัก

  GE154 - 1การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
      สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  อังคาร08:30-11:00560405C60 - 49 - 11W 
 อาจารย์ อาจารย์ชัญญภัทร นนทวัฒนขจร
สำรองให้เทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรม ชั้นปี 1
ดิจิทัลเกมซิมูเลชัน ชั้นปี 1
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นปี 1
60 - 14 - 46
60 - 9 - 51
60 - 25 - 35
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะวิทย์ สาขา ICT FTI DGS รหัส 23 ]
 02  จันทร์11:30-14:002350123C60 - 52 - 8W 
 อาจารย์ อาจารย์ชัญญภัทร นนทวัฒนขจร
สำรองให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปี 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปี 2
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปี 3
60 - 42 - 18
60 - 0 - 60
60 - 10 - 50
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะวิศวฯทุกสาขา รหัส 21-23 ]
 03  อังคาร11:30-14:00540305C60 - 48 - 12W 
 อาจารย์ อาจารย์ชัญญภัทร นนทวัฒนขจร
สำรองให้คณะการศึกษาปฐมวัย ชั้นปี 1 รหัส 2311411100001 ถึง 231141110006160 - 47 - 13
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะศึกษาปฐมวัย รหัส 2311411100031-60 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744