รายการหลัก

  GE141 - 1การสื่อสารเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
      สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2565  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล999 - 0 - 999W 
 อาจารย์
สำรองให้คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ชั้นปี 1
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1
ชั้นปี 3
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
20 - 0 - 20
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2565 ภาคต้น ]
 01  พุธ11:30-14:002160521C120 - 109 - 11W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส
สำรองให้ ชั้นปี 2
ชั้นปี 3
ชั้นปี 1 รหัส 2211211105001 ถึง 2211211105070
20 - 20 - 0
20 - 19 - 1
120 - 57 - 63
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ รหัส 22 สาขาอีเว้นท์ 2211211105001-5070 ,วิชาเสรีรหัส 20-21 ทุกคณะ ]
 02  พุธ14:30-17:00520105C143 - 127 - 16W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส
สำรองให้การจัดการการท่องเที่ยวและนวัตกรรมบริการ ชั้นปี 1
ชั้นปี 2
ชั้นปี 3
ชั้นปี 1 รหัส 2211211105071 ถึง 2211211105999
130 - 22 - 108
16 - 12 - 4
20 - 19 - 1
130 - 62 - 68
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ รหัส 22 สาขาการท่องเที่ยว+อีเว้นท์ 2211211105071-5999 ,วิชาเสรีรหัส 20-21 ทุกคณะ ]
 03  พฤหัสบดี08:30-11:00130201C150 - 128 - 22W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส
สำรองให้การจัดการการโรงแรม ชั้นปี 1
ชั้นปี 2
ชั้นปี 3
ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร ชั้นปี 1
การจัดการธุรกิจการบิน ชั้นปี 1
150 - 25 - 125
5 - 0 - 5
26 - 26 - 0
150 - 42 - 108
150 - 35 - 115
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ รหัส 22 สาขาการจัดการโรงแรม+ศิลปะการประกอบอาหาร+ธุรกิจการบิน,วิชาเสรีรหัส 20-21 ทุกคณะ ]
 04  อังคาร11:30-14:00780307C142 - 125 - 17W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยง
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1
คณะนิเทศศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป
140 - 15 - 125
5 - 0 - 5
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ นิเทศศาสตร์ รหัส 22 และตกค้าง รหัส 18-21 (ก.1) ]
 05  ศุกร์11:30-14:00720107C120 - 94 - 26W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยง
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1
คณะนิเทศศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป
120 - 0 - 120
5 - 1 - 4
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ นิเทศศาสตร์ รหัส 22 และตกค้าง รหัส 18-21 (ก.2) ]
 06  อังคาร14:30-17:00780307C120 - 96 - 24W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยง
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1
คณะนิเทศศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป
120 - 0 - 120
5 - 5 - 0
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ นิเทศศาสตร์ รหัส 22 และตกค้าง รหัส 18-21 (ก.3) ]
 07  ศุกร์14:30-17:00721107C120 - 95 - 25W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยง
สำรองให้คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1
คณะนิเทศศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป
120 - 31 - 89
5 - 0 - 5
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ นิเทศศาสตร์ รหัส 22 และตกค้าง รหัส 18-21 (ก.4) ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 100  เสาร์08:00-20:002150921C40 - 24 - 16W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส
สำรองให้กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล(กลุ่มเรียนวันเสาร์) ชั้นปี 2
กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล(กลุ่มเรียนวันเสาร์) ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 1
40 - 0 - 40
40 - 12 - 28
40 - 0 - 40
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ นิเทศฯ นอกเวลาทำการ(เสาร์) รหัส 22 กลุ่มเอก MC ตกค้าง 21 เริ่มเสาร์ที่ 12,19,26 พ.ย. และ 3 ธ.ค. 65 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744