รายการหลัก

  GE141 - 1การสื่อสารเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
      สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล9999 - 0 - 9999W 
 อาจารย์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 1
ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - Credit Bank ชั้นปี 1
9999 - 0 - 9999
1 - 0 - 1
9999 - 0 - 9999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2566 ภาคต้น ]
 01  พุธ14:30-17:00780307C90 - 81 - 9W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยง
สำรองให้กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ชั้นปี 3
กลุ่มวิชาเอกนิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ชั้นปี 2
กลุ่มวิชาเอกนิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล รหัส 2310611111001 ถึง 2310611119999
ชั้นปี 1 รหัส 2310611111001 ถึง 2310611111084
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1
3 - 0 - 3
3 - 1 - 2
3 - 0 - 3
90 - 0 - 90
90 - 0 - 90
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ.รหัส 23 / MC1-MC6 +นศ.ตกค้าง / ลงซ้ำ / ย้ายคณะ และรหัส 18-22 และเทียบโอน 23 ]
 02  พุธ11:30-14:00780307C150 - 131 - 19W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยง
สำรองให้กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ชั้นปี 3
กลุ่มวิชาเอกนิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ชั้นปี 2
กลุ่มวิชาเอกนิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล รหัส 2310611111001 ถึง 2310611119999
ชั้นปี 1 รหัส 2310611112001 ถึง 2310611112086
ชั้นปี 1 รหัส 2310611113202 ถึง 2310611113299
ชั้นปี 1 รหัส 2310611113174 ถึง 2310611113299
ปริญญาตรี - Credit Bank ปี 1 ขึ้นไป
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
3 - 0 - 3
90 - 4 - 86
90 - 27 - 63
90 - 0 - 90
130 - 4 - 126
140 - 0 - 140
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ.รหัส 23 / BS1-BS6+ นศ.ตกค้าง / ลงซ้ำ / ย้ายคณะ และรหัส 18-22 และเทียบโอน 23 ]
 03  พฤหัสบดี08:30-11:00790407C90 - 78 - 12W 
 อาจารย์ อาจารย์จำรัส จันทนาวิวัฒน์
สำรองให้กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ชั้นปี 3
กลุ่มวิชาเอกนิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ชั้นปี 2
กลุ่มวิชาเอกนิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล รหัส 2310611111001 ถึง 2310611119999
ชั้นปี 1 รหัส 2310611113001 ถึง 2310611113088
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1
3 - 0 - 3
3 - 0 - 3
3 - 0 - 3
90 - 0 - 90
90 - 0 - 90
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ.รหัส 23 / DF1-DF6+ นศ.ตกค้าง / ลงซ้ำ / ย้ายคณะ และรหัส 18-22 และเทียบโอน 23 ]
 04  ศุกร์08:30-11:00780207C90 - 85 - 5W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยง
สำรองให้กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ชั้นปี 3
กลุ่มวิชาเอกนิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ชั้นปี 2
กลุ่มวิชาเอกนิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล รหัส 2310611111001 ถึง 2310611119999
ชั้นปี 1 รหัส 2310611113089 ถึง 2310611113173
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1
3 - 0 - 3
3 - 0 - 3
3 - 0 - 3
90 - 0 - 90
90 - 0 - 90
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ.รหัส 23 / DF7-DF12+ นศ.ตกค้าง / ลงซ้ำ / ย้ายคณะ และรหัส 18-22 และเทียบโอน 23 ]
 05  พุธ08:30-11:00520105C130 - 50 - 80W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส
สำรองให้กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ชั้นปี 3
กลุ่มวิชาเอกนิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ชั้นปี 2
กลุ่มวิชาเอกนิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล รหัส 2310611111001 ถึง 2310611119999
ชั้นปี 1 รหัส 2310611111085 ถึง 2310611111199
ชั้นปี 1 รหัส 2310611113174 ถึง 2310611113201
ชั้นปี 1 รหัส 2310611112087 ถึง 2310611112199
ชั้นปี 1 รหัส 2310611111113 ถึง 2310611111199
คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1
3 - 0 - 3
3 - 0 - 3
3 - 0 - 3
90 - 13 - 77
90 - 0 - 90
90 - 0 - 90
130 - 0 - 130
130 - 0 - 130
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ.รหัส 23 / MC7-MC8 BS7-BS8 +นศ.ตกค้าง / ลงซ้ำ / ย้ายคณะ และรหัส 18-22 และเทียบโอน 23 ]
 06  พฤหัสบดี14:30-17:00570705C140 - 130 - 10W 
 อาจารย์ อาจารย์จำรัส จันทนาวิวัฒน์
สำรองให้คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 1
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 2
100 - 7 - 93
60 - 43 - 17
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.คณะเศรษฐฯ รหัส 23-22 ]
 07  อังคาร08:30-11:002140721C100 - 75 - 25W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส
สำรองให้การผลิตและการจัดการอีเว้นท์ ชั้นปี 1
การผลิตและการจัดการอีเว้นท์ ชั้นปี 2
การจัดการอีเว้นท์ ชั้นปี 3
100 - 81 - 19
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สาขาการผลิตและการจัดการอีเว้นท์ รหัส 21-23 ]
 08  อังคาร11:30-14:00720307C100 - 80 - 20W 
 อาจารย์ อาจารย์จำรัส จันทนาวิวัฒน์
สำรองให้การผลิตและการจัดการอีเว้นท์ ชั้นปี 1
การผลิตและการจัดการอีเว้นท์ ชั้นปี 2
การจัดการอีเว้นท์ ชั้นปี 3
100 - 78 - 22
100 - 7 - 93
100 - 0 - 100
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สาขาการผลิตและการจัดการอีเว้นท์ รหัส 21-23 ]
 09  จันทร์11:30-14:00570105C120 - 110 - 10W 
 อาจารย์ อาจารย์จำรัส จันทนาวิวัฒน์
สำรองให้การผลิตและการจัดการอีเว้นท์ ชั้นปี 1
การจัดการการโรงแรม ชั้นปี 1
การผลิตและการจัดการอีเว้นท์ ชั้นปี 2
การจัดการอีเว้นท์ ชั้นปี 3
การจัดการการโรงแรม ชั้นปี 2
การจัดการการโรงแรม ชั้นปี 3
120 - 77 - 43
120 - 35 - 85
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สาขาการผลิตและการจัดการอีเว้นท์+การจัดการโรงแรม รหัส 21-23 ]
 10  จันทร์14:30-17:002140321C120 - 103 - 17W 
 อาจารย์ อาจารย์จำรัส จันทนาวิวัฒน์
สำรองให้การผลิตและการจัดการอีเว้นท์ ชั้นปี 1
ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร ชั้นปี 1
การผลิตและการจัดการอีเว้นท์ ชั้นปี 2
การจัดการอีเว้นท์ ชั้นปี 3
ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร ชั้นปี 2
ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร ชั้นปี 3
120 - 77 - 43
120 - 27 - 93
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สาขาการผลิตและการจัดการอีเว้นท์+การจัดการภัตตาคาร รหัส 21-23 ]
 11  พุธ08:30-11:002140321C100 - 69 - 31W 
 อาจารย์ อาจารย์จำรัส จันทนาวิวัฒน์
สำรองให้การผลิตและการจัดการอีเว้นท์ ชั้นปี 1
การผลิตและการจัดการอีเว้นท์ ชั้นปี 2
การจัดการอีเว้นท์ ชั้นปี 3
100 - 75 - 25
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สาขาการผลิตและการจัดการอีเว้นท์ รหัส 21-23 ]
 12  พุธ11:30-14:00570105C100 - 81 - 19W 
 อาจารย์ อาจารย์จำรัส จันทนาวิวัฒน์
สำรองให้การผลิตและการจัดการอีเว้นท์ ชั้นปี 1
การผลิตและการจัดการอีเว้นท์ ชั้นปี 2
การจัดการอีเว้นท์ ชั้นปี 3
100 - 74 - 26
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สาขาการผลิตและการจัดการอีเว้นท์ รหัส 21-23 ]
 13  อังคาร08:30-11:002130721C130 - 115 - 15W 
 อาจารย์ อาจารย์จำรัส จันทนาวิวัฒน์
สำรองให้การจัดการธุรกิจการบิน ชั้นปี 1
การจัดการการท่องเที่ยวและนวัตกรรมบริการ ชั้นปี 1
คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ชั้นปี 2
คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ชั้นปี 3
130 - 74 - 56
130 - 42 - 88
100 - 0 - 100
100 - 0 - 100
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน+การจัดการท่องเที่ยว รหัส 21-23 ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล999 - 0 - 999W 
 อาจารย์
สำรองให้ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 1999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2566 ภาคต้น ]
 100  เสาร์08:00-20:002150721C80 - 58 - 22W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส
สำรองให้ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 2
ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 3
ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 3
60 - 20 - 40
5 - 0 - 5
30 - 1 - 29
80 - 6 - 74
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ นศ.รหัส 23 กลุ่มวันเสาร์ และ กลางปี 22 ตกค้าง ลงซ้ำ เริ่มเรียน 30 ก.ย, 7, 14, 21 ต.ค.2566 ]
 101  เสาร์08:00-20:002150821C40 - 27 - 13W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส
สำรองให้ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 3
ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 3
40 - 25 - 15
40 - 0 - 40
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะนิเทศ สำหรับนศ.รหัส 21 กลุ่มวันเสาร์ ตกค้าง ลงซ้ำ 18-20 เริ่มเรียน 6, 13, 20, 27 ม.ค .2567 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744