รายการหลัก

  GE074 - 1ภาษาอังกฤษสำหรับมืออาชีพ
      สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา GE073-1 (#) หรือ
GE073-10 (#) หรือ
GE073-120 (#) หรือ
GE073-140 (#) หรือ
GE073-180 (#) หรือ
GE073-20 (#) หรือ
GE073-30 (#) หรือ
GE073-50 (#) หรือ
GE073-60 (#) หรือ
GE073-70 (#) หรือ
GE073-80 (#) หรือ
GE073-E (#) หรือ
GE073-IC1 (#) หรือ
GE073-IC2 (#) หรือ
GE073-IC4 (#)
      รายวิชาต่อเนื่องHE921-1, HE921-20(#), IH921-1(#), IH921-1(#), IH921-1(#), IH921-65(#)
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2565  

    ปริญญาตรี e-Learning
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 200ไม่พบข้อมูล50 - 0 - 50WClosed 
 อาจารย์
สำรองให้บัญชี E-learning ปวส. (ต่อเนื่อง) ชั้นปี 250 - 0 - 50
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะแจ้งปิด บัญชี e-Learning ปวส.รหัส 21 ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 100  อาทิตย์13:00-15:302160421C60 - 43 - 17W 
 อาจารย์ อาจารย์นิรันดร์ ขุมบางลี่
สำรองให้บัญชี ปวส. (เรียนเสาร์+อาทิตย์) ปี 1 ขึ้นไป รหัส 2110217300001 ถึง 211021730005960 - 42 - 18
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ บัญชี ปวส.นอกเวลา รหัส 21 ]
 101ไม่พบข้อมูล100 - 37 - 63W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.วุฒิยา พยัคฆ์มาก
สำรองให้ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 1100 - 37 - 63
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 22 กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจ (ปวส.) ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744