รายการหลัก

  GE074 - 1ภาษาอังกฤษสำหรับมืออาชีพ
      สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา GE073-1 (#) หรือ
GE073-10 (#) หรือ
GE073-120 (#) หรือ
GE073-140 (#) หรือ
GE073-180 (#) หรือ
GE073-20 (#) หรือ
GE073-30 (#) หรือ
GE073-50 (#) หรือ
GE073-60 (#) หรือ
GE073-70 (#) หรือ
GE073-80 (#) หรือ
GE073-E (#) หรือ
GE073-IC1 (#) หรือ
GE073-IC2 (#) หรือ
GE073-IC4 (#)
      รายวิชาต่อเนื่องHE921-1, HE921-20(#), IH921-1(#), IH921-1(#), IH921-1(#), IH921-65(#)
      เลือกปีการศึกษา 3 / 2565  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  จันทร์11:30-14:002140121C50 - 36 - 14W 
  อังคาร11:30-14:002140121C      
 อาจารย์ อาจารย์พงษ์วิทย์ นามทะจันทร์
สำรองให้บัญชี (ปวส.) ปี 1 ขึ้นไป
บัญชี (ปวส.) ปี 2 ขึ้นไป
50 - 34 - 16
0 - 0 - 0
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ บัญชี รหัส 22 ปวส. ]
 02ไม่พบข้อมูล1 - 1 - 0W 
 อาจารย์ อาจารย์พงษ์วิทย์ นามทะจันทร์
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ 2110111103069 ]
    ปริญญาตรี e-Learning
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 202ไม่พบข้อมูล50 - 38 - 12W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานุช จันทร์ประเสริฐ
สำรองให้บัญชี E-learning ปวส. (ต่อเนื่อง) ปี 1 ขึ้นไป
บัญชี E-learning ปวส. (ต่อเนื่อง) ปี 1 ขึ้นไป
บัญชี E-learning ปวส. (ต่อเนื่อง) ปี 1 ขึ้นไป
200 - 0 - 200
200 - 2 - 198
200 - 36 - 164
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ บัญชี รหัส 22 (e-Learning) ปวส ผ่าน GE073 รหัสเก่าลงได้ ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 100  อาทิตย์09:30-12:002160421C50 - 32 - 18W 
  อาทิตย์13:00-15:302160421C      
 อาจารย์ อาจารย์ยอดหญิง จิตรีขันธ์
สำรองให้บัญชี ปวส. (เรียนเสาร์+อาทิตย์) ปี 1 ขึ้นไป
บัญชี ปวส. (เรียนเสาร์+อาทิตย์) ปี 1 ขึ้นไป
บัญชี ปวส. (เรียนเสาร์+อาทิตย์) ปี 1 ขึ้นไป
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
50 - 31 - 19
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ บัญชี ปวส.นอกเวลา รหัส 22 และเก่ากว่า ]
 101ไม่พบข้อมูล100 - 20 - 80W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.วุฒิยา พยัคฆ์มาก
สำรองให้ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 1100 - 0 - 100
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 22 บริหาร กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744