รายการหลัก

  ตารางสอบรวม

  ประเภท ระดับการศึกษา ห้อง รหัสนักศึกษา จำนวน
  F 5 23405
5701502122 - 5704500008
2    Description : F :Final Examination ; M :Mid - Term Examination
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744