รายการหลัก

  ตารางสอบรวม

  ประเภท ระดับการศึกษา ห้อง รหัสนักศึกษา จำนวน
  F 1 21306
1800211100032 - 2010211100075
31
  F 1 21307
2010211100077 - 2010211100148
24
  F 1 21308
2010211100163 - 2010211100220
8

  ประเภท ระดับการศึกษา ห้อง รหัสนักศึกษา จำนวน
  F 1 21306
2010211100012 - 2010211100076
19
  F 1 21307
2010211100083 - 2010211100144
26
  F 1 21308
2010211100149 - 2010211100228
36    Description : F :Final Examination ; M :Mid - Term Examination
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744