รายการหลัก

 
  ความคิดเห็นของผู้ใช้
 
วันที่ข้อความ
[14/8/2518]
[22:48]
10. การเก็บค่าเทอมที่ไม่โปร่งใส เพราะมีความไม่ชัดเจนของยอดเงิน อาจเนื่องจากระบบการคำนวณ และอื่นๆ ซึ่งทางหลักสูตรควรจะเข้าไปควบคุมมากกว่านี้ เพราะจะทำให้ส่งผลกระทบกับนักศึกษาเป็นอย่างมาก และสร้างชื่อเสีย ให้กับคณะและหลักสูตร
การเก็บค่าใช้จ่ายในการศึกษาของหลักสูตร มีการแบ่งเก็บเป็นรายงวด เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรมของหลักสูตร โดยที่ยอดรวมทั้งที่จัดเก็บจะไม่เกินวงเงินค่าใช้จ่ายที่หลักสูตรได้แจ้งไว้แก่นักศึกษา ซึ่งสามารถตรวจสอบและขอคำชี้แจงได้ครับ
โดย สมพงษ์ มหิงสพันธุ์ [ 09/04/2561 10:04 ]
[22:46]
9. เรื่องของการจัดตารางการสอบต่างๆ โดยเฉพาะการสอบ IS และประมวลความรู้ั ควรจัดให้ตรงกับภาควิชา เช่นภาคค่ำ ก็ควรสอบภาคค่ำ ไม่ใช่ให้สอบวันเสาร์อาทิตย์ อันนี้ไม่เข้าใจครับว่าเพราะอะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร รวมถึงการสอบกลางภาค และปลายภาค ที่ไม่ตรงกับวันเรียนในเทอมนั้นๆ ทำให้นักศึกษาหลายคนเกิดปัญหาในการลางาน
การสอบกลางภาค-ปลายภาค ทางหลักสูตรฯ จัดตารางเวลาการสอบตรงกับภาคเรียนของ นศ ครับ สำหรับการสอบ IS นั้น ทางหลักสูตรฯ จะต้องจัดตารางที่แตกต่างจากตารางเรียนของ นศ ทุกคน หากจัดตาราง IS ตรงกับภาคที่ นศ เรียน ก็จะไปตรงกับตารางเรียน หวังว่าคงเข้าใจวิธีการบริหารฯ
โดย พีรพงษ์ ฟูศิริ [ 08/23/2561 16:50 ]
[22:36]
7. เรื่องการจัดสัมนาหลายๆครั้ง ดูแล้วไม่เกิดประโยชน์ เช่นการ ทำสัมนาด้านนวัตกรรม Innovation Camp ที่พัทยา ข้าพเจ้ามองว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่มีประสิทธิภาพทั้งตัว โครงสร้าง บริบท กิจกรรม และกระบวนการดำเนินกิจกรรม เพราะสุดท้ายก็กลายเป็นการสังสรรอีกอยู่ดี ละลายแม่น้ำมากครับ
โครงการ Innovation Camp ได้รับการประเมินที่ดีจาก นศ ที่เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 100 คน การสานสัมพันธ์ การสังสรร ในมื้อเย็น เป็นการดูแลมื้ออาหารให้ นศ ตามปกติ และก็เป็นที่พึงพอใจของ นศ ครับ
โดย พีรพงษ์ ฟูศิริ [ 08/23/2561 16:43 ]
[22:34]
6.3 กรรมการการสอบ IS นอกเหนือจากที่ปรึกษาและประธานการสอบแล้ว ควรใช้อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ เหมาะสมกับหัวข้อที่นักศึกษาทำ เพื่ออย่างน้อยนักศึกษาจะได้รับการแนะนำหรือข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ในการทำงานวิจัย รวมถึงสร้างความน่าเชื่อถือให้งานวิจัยด้วย เพราะจะต้องมีรายชื่อของกรรมการทั้งสามอยู่ในเล่ม
ประธาน กรรมการ และอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นผู้ที่มีผลงานวิจัย บทความ และมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม ซึ่งหาก นศ จะกล่าวว่า ไม่เหมาะสม คงจะต้องมีหลักฐานอ้างอิงที่มากกว่าการกล่าวอ้างถึงน่ะครับ การสอบมีรูปแบบ และกระบวนการ ที่ชัดเจน เป็นที่น่าเชื่อถือของการสอบครับ
โดย รวิดา วิริยกิจจา [ 08/23/2561 16:40 ]
[22:32]
6.2 (ต่อ) เนื่องจากอาจารย์ประจำวิชาที่ทำการสอน ท่านสอนในกรอบหนี่ง แต่ประธานสาขาการจัดการพูดอีกอย่างหนึ่ง หรือสอนอีกอย่างหนึ่ง หรือทำการทดสอบ หรือประมวลผลอีกอย่างหนึ่ง ทำให้นักศึกษาสับสนรวมทั้งไม่มั่นใจในตัวอาจารย์ผู้สอน ควรจะมีการวางมาตรฐาน หรือเกณฑ์ใให้ชัดเจน
สำหรับวิชา IS และการสอบประมวลความรู้ มีกระบวนการที่ชัดเจน รวมถึงการสอบ Proposal ที่มีการให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้การสอบ Full Paper มีคุณภาพ คงไม่สามารถจะบอกได้ว่า เป็นการสร้างความสับสน และไม่มั่นใจในตัวอาจารย์ผู้สอน เกณฑ์ถูกกำหนดชัดเจนครับ
โดย พีรพงษ์ ฟูศิริ [ 08/23/2561 16:20 ]
[22:31]
6.1 อาจารย์ที่จะนั่งเป็นประธานสอบ IS และ สอบประมวลความรู้ ไม่ควรมีเด็กในที่ปรึกษา เพราะจะทำให้เกิดการไม่เป็นธรรมกับนักศึกษาคนอื่นๆ ถึงความลำเอียงในการสอบต่างๆ ซึ่งเห็นได้จากอาจารย์ที่นั่งประธานในปีการศึกษานี้ 6.2 ควรจะมีการสร้างหลักเกณฑ์การสอนหลายวิชาให้ชัดเจนกว่านี้
ประธานสอบ IS และการสอบประมวลความรู้ มีเกณฑ์ที่ดี และมีความเหมาะสมในการประเมินผลการสอบ อีกทั้ง กรรมการ และ อาจารย์ที่ปรึกษา ก็เข้าสอบร่วมกัน คำว่า ไม่เป็นธรรม คงไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ เพราะ อาจารย์ทั้ง 3 ท่าน ก็ได้ลงความเห็นร่วมกัน ควรทำความเข้าใจน่ะครับ
โดย พีรพงษ์ ฟูศิริ [ 08/23/2561 16:23 ]
[22:27]
6. การไม่สามารถควบคุมอาจารย์ในหลักสูตรได้ ถือเป็นการบริหารที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะการปล่อยให้อาจารย์ประธานสาขาวิชามีอำนาจมากเกินไป จนทำให้เกิดความเสียหายกับทั้งหลักสูตร ถือเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม ควรจะปรับประธานสาขาวิชาการจัดการอย่างเร่งด่วน (ต่อ)
ทางหลักสูตร มีการบริหารจัดการอาจารย์ผู้สอนเป็นอย่างดี ตำแหน่งประธานของการสอบ มีอำนาจในการตัดสินใจ ซึ่งไม่เคยมีปัญหากับ นศ คนอื่นๆ หาก ประธาน ไม่สามารถมีบทบาทในการดูแลคุณภาพการสอบ น่าจะเกิดความเสียหายกับหลักสูตรมากกว่าน่ะครับ
โดย พีรพงษ์ ฟูศิริ [ 08/23/2561 16:11 ]
[22:25]
5. เรื่องความไม่เหมาะสมของการจัดวิชาเรียน โดยเฉพาะการเรียนปรับพื้นฐาน ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าไม่มีความจำเป็นสำหรับนักศึกษา หากท่านจะปรับพื้นฐาน ควรเลือกปรับเรื่อง ภาพรวมธุรกิจ การคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง หรือ การทำ Mind Mapping มากกว่าที่จะมาปรับเรื่องการเงิน เศรษฐศาสตร์ และบัญชี ที่มีอยู่แล้วในวิชาแกน (เหมือนเรียนซ้ำ)
วิชาปรับพื้นฐาน คือ การปรับองค์ความรู้ของวิชาแกนทางธุรกิจ ไม่สามารถ สอบปรับความรู้โดยให้ภาพรวมของธุรกิจ หรือการคิดวิเคราะห์ได้ เพราะ นศ ยังไม่มีพื้นฐานทางธุรกิจ ประกอบกับ ยังไม่รู้จักเครื่องมือในการวิเคราะห์ จะให้สอนในการเชื่อมโยง คงจะไม่เหมาะสมครับ
โดย พีรพงษ์ ฟูศิริ [ 08/23/2561 16:15 ]
[22:23]
4. เรื่องของการไปดูงาน ตามที่หลักสูตรระบุไว้ว่าจะมีการไปดูงานทั้งในและต่างประเทศ แต่ที่ข้าพเจ้าเรียนมา มีการไปดูงานในประเทศเพียงครั้งเดีย และไม่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ทำให้มีนักศึกษาไปได้ไม่มาก ส่วนต่างประเทศนั้น กลับไม่มีตามที่แจ้งไว้ (นักศึกษาต้องทำเรื่องเองจึงจะได้ไป)
การดูงานได้จัดให้มีการดูงานทั้งหมด 3 ครั้ง โดยต้องรอการตอบรับของทางบริษัทต่างๆ ถึงจะแจ้ง นศ ได้ครับ นศ ส่วนใหญ่ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครับ สำหรับการดูงาน ตปท ทางหลักสูตรก็เป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด มีการเปลี่ยนแปลงที่ดูงาน เพราะบริษัทนั้นๆ ไม่สะดวกครับ
โดย พีรพงษ์ ฟูศิริ [ 08/23/2561 16:06 ]
[22:21]
สิ่งที่ควรจะปรับปรุงได้แก่ 1. การจัดตารางเรียนตารางสอน ที่ควรจะสรุปได้อย่างน้อย 1 เดือนล่วงหน้า ก่อนเริ่มเรียน 2. การนัดหมายกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียน ควรแจ้งลงในตารางปฏิทินการศึกษาซึ่งควรจะทราบอย่างน้อยรายภาคเรียน 3. การเลือกวิชาเลือกเสรีควรอิสระไม่บังคับ
1. การจัดตารางเรียนตารางสอน ทางหลักสูตรฯ ทำการประกาศล่วงหน้าทุกครั้ง แต่ในบางภาคการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาจาย์ผู้สอน จึงทำให้ตารางสอนในภาคการเรียนนั้น มีการเปลี่ยนแปลงครับ
โดย พีรพงษ์ ฟูศิริ [ 08/23/2561 15:31 ]
[หน้าก่อน] [หน้าต่อไป]
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744