หน้าแรก


ระบบบริการการศึกษา การเข้าสู่ระบบ
  
สำหรับนักศึกษาที่ลืมรหัสผู้ใช้ หรือรหัสผ่าน
โปรดติดต่อเคาน์เตอร์บริการ สำนักทะเบียนและประมวลผล
ด้วยตนเอง พร้อมบัตรนักศึกษา ในวันและเวลาทำการ

สำหรับอาจารย์ผู้สอนที่ลืมรหัสผ่าน หรือรหัสผู้ใช้
โปรดติดต่อ แผนกประมวลผลฯ สำนักทะเบียน ฯ ด้วยตนเอง
ในวันและเวลาทำการ
 
 โปรดเก็บรักษารหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน
เป็นความลับเฉพาะตัวท่านเอง
และอย่าให้ผู้อื่นล่วงรู้โดยเด็ดขาด
 
 การลักลอบเข้าใช้งานระบบ ด้วยรหัสผู้ใช้ของคนอื่น
ถือเป็นความผิดตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ หมวด 1 มาตรา 5
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการเข้าสู่ระบบ

  โปรดป้อนรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน
    รหัสประจำตัว
 *
    รหัสผ่าน
*
  โปรดยืนยันข้อมูล
    โปรดคลิก

   - รหัสผ่านของนักศึกษา ใช้รหัสผ่านเดียวกับรหัสผ่าน WiFi ของมหาวิทยาลัย
   - ค่าตั้งต้นของรหัสผ่านเป็นตัวอักษร Id (ไอดี) และตามด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
Please do not hesitate to contact us when you have any problems. Tel. 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax. 0 - 2692 - 3744 . © OR 2008