รายการหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคาร 1
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 
ปีการศึกษา2566 ภาคเรียนที่0 [1] 2 3 
ระหว่าง   26/3/2566 - 1/4/2566 
 Day/Time  8:00-9:00  9:00-10:00  10:00-11:00  11:00-12:00  12:00-13:00  13:00-14:00  14:00-15:00  15:00-16:00  16:00-17:00  17:00-18:00  18:00-19:00  19:00-20:00 
จันทร์   DV103-1 กลุ่ม 1
L1
[ 09:20 - 12:20 ]
        
      SI235-1 กลุ่ม 1
L1
[ 12:20 - 16:10 ]
    
อังคาร  SC274-1 กลุ่ม 1
L1
[ 08:30 - 12:20 ]
  SA104-1 กลุ่ม 1
L1
[ 13:10 - 16:10 ]
    
  SQ101-1 กลุ่ม 1
L1
[ 08:30 - 12:20 ]
  SQ110-1 กลุ่ม 1
L1
[ 13:10 - 16:10 ]
    
พุธ  SP341-1 กลุ่ม 1
L1
[ 08:30 - 12:20 ]
        
  SI443-1 กลุ่ม 1
L1
[ 08:30 - 12:20 ]
        
  SI349-1 กลุ่ม 1
L1
[ 08:30 - 12:20 ]
        
      SL251-1 กลุ่ม 1
L1
[ 12:20 - 16:10 ]
    
      SP341-1 กลุ่ม 2
L1
[ 12:20 - 16:10 ]
    
พฤหัสบดี  SP340-1 กลุ่ม 1
L1
[ 08:30 - 12:20 ]
        
  SI361-1 กลุ่ม 1
L1
[ 08:30 - 12:20 ]
        
      SP434-1 กลุ่ม 1
L1
[ 12:20 - 16:10 ]
    
ศุกร์  SP444-1 กลุ่ม 1
L1
[ 08:30 - 12:20 ]
        
      DE313-1 กลุ่ม 1
L1
[ 12:20 - 15:20 ]
     
เสาร์  SP435-1 กลุ่ม 1
L1
[ 08:30 - 20:00 ]
  SI444-1 กลุ่ม 1
L1
[ 08:30 - 20:00 ]
  SI354-1 กลุ่ม 100
L8
[ 08:30 - 20:00 ]
  SI354-1 กลุ่ม 1
L1
[ 08:30 - 20:00 ]
  SI450-1 กลุ่ม 100
L8
[ 08:30 - 20:00 ]
  SP226-1 กลุ่ม 1
L1
[ 08:30 - 20:00 ]
อาทิตย์  SI229-1 กลุ่ม 100
L8
[ 08:30 - 20:00 ]
  SI224-59 กลุ่ม 100
L8
[ 08:30 - 20:00 ]
  SI361-1 กลุ่ม 100
L8
[ 08:30 - 20:00 ]

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี - ปกติ1
L2 = ปริญญาตรี - ปกติ2/ภาคค่ำ
L3 = อนุปริญญา - ปกติ
L4 = ปริญญาตรี - ปวส. (ปกติ)
L5 = ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ
L6 = ปริญญาตรี e-Learning
L7 = ปริญญาตรีใบที่สอง - กลุ่มนอกเวลาทำการ
L8 = ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
L9 = ปริญญาตรี - ปกติ วิทยาลัยผู้ประกอบการ
L10 = งดใช้
L11 = ปริญญาตรี-ปกติ วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ
L12 = ปริญญาตรี - Credit Bank
L13 = ปริญญาตรี - (โครงการพิเศษ)
L14 = ปริญญาตรี-ปกติ หลักสูตรสองภาษา
L15 = ปริญญาตรี - ปกติ1 (Harbour.Space@UTCC)
L40 = อนุบาล
L48 = Exchange Program
L49 = ปริญญาตรี - นักศึกษาต่างสถาบัน
L51 = (เลิกใช้) ป.โท ภาคปกติ
L52 = ป.โท หลักสูตรทั่วไป
L53 = (เลิกใช้) ป.โทGlobalMBAG1&MIBE(ก่อนรหัส13)
L54 = (เลิกใช้) ป.โท EX-MBA
L55 = (เลิกใช้) ป.บัณฑิต ภาษีอากร
L56 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ส-อา
L57 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ค่ำ
L58 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ส-อา(ก่อนรหัส12)
L59 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ค่ำ
L60 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ปกติ
L61 = ISM ป.เอก Ph.D. Econ.
L62 = ISM ป.โท MBA
L63 = ป.เอก บัณฑิตวิทยาลัย
L64 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ปกติ (ก่อนรหัส12)
L65 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA Online (ก่อนรหัส12)
L66 = ISM ป.เอก D.M และ D.B.A.
L67 = (เลิกใช้) ISM/ป.โท MIBE (รหัส13ขึ้นไป)
L71 = (เลิกใช้) ป.โท AIS (ก่อนรหัส12)
L72 = (เลิกใช้) ป.โท AIS (เก่า)
L73 = ป.โท วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ
L74 = ป.เอก วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ
L75 = (ยังไม่ได้ใช้) ISM ป.โท ภาคเสาร์-อาทิตย์ Global MBA-Bilingual Program
L76 = (ยังไม่ได้ใช้) ป.โท
L77 = ป.โท Harbour.Space@UTCC
L78 = (ยังไม่ได้ใช้) ป.โท/ป.เอก
L80 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ภาคปกติ
L81 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ภาคค่ำ
L82 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ภาคเสาร์-อาทิตย์
L83 = (เลิกใช้) ป.โท MBA Online
L85 = ป.โท CEO ภาคปกติ (รหัส16ขึ้นไป)
L86 = ป.โท CEO ภาคค่ำ (รหัส16ขึ้นไป)
L87 = ป.โท CEO ภาคเสาร์/อาทิตย์ (รหัส16ขึ้นไป)
L88 = ป.โท MBA Online (รหัส16ขึ้นไป)
L89 = ป.เอก DBA Executive
L90 = ISM ป.โท MBA Offshore (นอกประเทศ)
L94 = ป.เอก (Credit Bank)
L95 = ป.โท Pre Master & Credit Bank
L96 = ป.โท (ผู้เรียนเฉพาะรายวิชา)
L97 = โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
L98 = ป.โท (นศ.แลกเปลี่ยน)
L99 = ทดสอบ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744