รายการหลัก

ตารางการใช้ห้อง
- - อาคาร 7
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 
ปีการศึกษา2566 ภาคเรียนที่0 1 [2] 3 
ระหว่าง   4/12/2566 - 10/12/2566 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    71103     HP237-1
(3) 1,
L1
  HP334-60
(3) 1,
L1
   
    7201  GE071-1
(3) 18,
L1
         
  GE071-10
(3) 18,
L1
         
    7202  GE071-1
(3) 19,
L1
     GE071-1
(3) 13,
L1
   
  GE071-10
(3) 19,
L1
     GE071-10
(3) 13,
L1
   
    7205   SF457-1
(3) 1,
L1
         
    7207     SC217-1
(3) 1,
L1
      
    7208  NA311-1
(3) 1,
L1
  NA315-1
(3) 1,
L1
  NA020-1
(3) 1,
L1
   
    7209  NG203-60
(3) 1,
L1
  NP313-55
(3) 1,
L1
      
  NP101-1
(3) 1,
L1
         
    73012        NC243-1
(3) 1,
L1
 NC214-62
(3) 1,
L1
 
    73021     NC220-62
(3) 1,
L1
  NP319-1
(1) 1,
L1
    
    7501     TS202-65
(3) 14,
L1
  TS202-65
(3) 15,
L1
   
     TS202-1
(3) 14,
L1
  TS202-1
(3) 15,
L1
   
    7502     TS202-1
(3) 13,
L1
      
     TS202-65
(3) 13,
L1
      
    7505  IA319-60
(3) 1,
L5
         
  IB212-1
(3) 1,
L5
         
    7507      AC203-1
(3) 1,
L1
   
    7702  AC210-1
(3) 2,
L1
  GE081-1
(3) 10,
L1
  GE081-1
(3) 11,
L1
   
     GE001-20
(3) 1,
L1
      
    7802  GE386-1
(3) 3,
L1
  BA208-60
(3) 1,
L1
  SC911-60
(3) 6,
L1
   
    7803  EC914-1
(3) 8,
L1
  EC914-1
(3) 7,
L1
  EC914-1
(3) 9,
L1
   
    7902  BR132-1
(3) 1,
L1
         
  BN418-1
(3) 1,
L1
         
อังคาร    71103     HP244-1
(3) 1,
L1
      
    71105     HO273-1
(3) 1,
L1
      
    71106     HP336-1
(3) 1,
L1
      
    7201  BM326-1
(3) 1,
L1
  BM326-1
(3) 2,
L1
  BG401-1
(3) 1,
L1
   
    7202  GE064-1
(3) 1,
L1
  GE071-10
(3) 20,
L1
  BG456-1
(3) 1,
L1
   
     GE071-1
(3) 20,
L1
      
    7203  HZ207-1
(3) 1,
L1
  BF316-1
(3) 1,
L1
  BF316-1
(3) 2,
L1
   
    7204     BA201-1
(3) 2,
L1
  BA201-1
(3) 3,
L1
   
    7205  SF324-1
(3) 1,
L1
         
    7206   SN437-1
(6) 1,
L1
      
    7207  SQ202-1
(3) 1,
L1
         
    7208  NR333-1
(3) 1,
L1
  NP205-65
(3) 1,
L1
  NR312-1
(3) 1,
L1
   
  NA208-1
(3) 1,
L1
  NP205-51
(3) 1,
L1
      
    7209  NA313-1
(3) 1,
L1
  NR343-1
(3) 1,
L1
  NA307-1
(3) 1,
L1
   
     NP312-51
(3) 1,
L1
      
    7211     GE073-10
(3) 2,
L1
  GE073-10
(3) 4,
L1
   
     GE073-1
(3) 2,
L1
  GE073-1
(3) 4,
L1
   
    73021  NC432-62
(3) 1,
L1
         
    73022     NC212-1
(1) 1,
L1
  NC233-1
(3) 1,
L1
   
    7502  TS202-1
(3) 2,
L1
  TS202-65
(3) 4,
L1
  TS202-1
(3) 6,
L1
   
  TS202-65
(3) 2,
L1
  TS202-1
(3) 4,
L1
  TS202-65
(3) 6,
L1
   
    7505     GE210-1
(3) 1,
L1
  GE210-1
(3) 2,
L1
   
    7506  TS202-1
(3) 1,
L1
  TS202-65
(3) 3,
L1
  TS202-65
(3) 5,
L1
   
  TS202-65
(3) 1,
L1
  TS202-1
(3) 3,
L1
  TS202-1
(3) 5,
L1
   
    7507  AC203-1
(3) 2,
L1
       
    7702   AC318-S1
(3) 1,
L1
  EC921-1
(3) 2,
L1
  GE106-1
(3) 1,
L1
   
    7703  GE073-1
(3) 22,
L1
  AC315-60
(3) 2,
L1
  SC922-1
(3) 3,
L1
   
    7802  SC911-60
(3) 3,
L1
  BI418-1
(3) 1,
L1
  BI418-1
(3) 2,
L1
   
    7803  GE081-1
(3) 5,
L1
  BM305-65
(3) 1,
L1
  BN301-1
(3) 1,
L1
   
     BM305-1
(3) 1,
L1
      
    7902  GE081-1
(3) 6,
L1
  BM309-65
(3) 1,
L1
  BM309-1
(3) 2,
L1
   
     BX510-1
(3) 1,
L1
  BM309-65
(3) 2,
L1
   
     BM309-1
(3) 1,
L1
      
    7903  GE228-1
(3) 1,
L1
  BA209-1
(3) 2,
L1
  BA209-1
(3) 3,
L1
   
พุธ    71103  HP120-1
(3) 1,
L1
  HP110-1
(3) 2,
L1
      
  HP110-1
(3) 1,
L1
         
    71106        HP104-1
(3) 1,
L1
  HP222-1
(3) 1,
L1
    71201   AC955-1
(3) 1,
L1
   AC955-1
(3) 1,
L1
      
    7201  GE073-1
(3) 19,
L1
  BI414-1
(3) 1,
L1
  BI414-1
(3) 2,
L1
   
  GE073-10
(3) 19,
L1
         
    7202  GE071-10
(3) 22,
L1
  GE071-1
(3) 23,
L1
  GE071-10
(3) 14,
L1
   
  GE071-1
(3) 22,
L1
  GE071-10
(3) 23,
L1
  GE071-1
(3) 14,
L1
   
    7203  AX001-55
(3) 2,
L1
  AC914-60
(3) 3,
L1
  GE071-10
(3) 15,
L1
   
  AC914-60
(3) 1,
L1
     GE071-1
(3) 15,
L1
   
    7204  GE073-1
(3) 16,
L1
  GE073-1
(3) 17,
L1
  GE073-10
(3) 15,
L1
   
  GE073-10
(3) 16,
L1
  GE073-10
(3) 17,
L1
  GE073-1
(3) 15,
L1
   
    7205      SR111-1
(3) 1,
L1
      
      SF333-1
(3) 1,
L1
      
    7207  EC461-1
(3) 1,
L1
         
    7208  NP303-1
(3) 1,
L1
  NL409-55
(3) 1,
L1
  NA312-1
(3) 1,
L1
   
    7211     GE125-64
(3) 2,
L1
      
     GE125-1
(3) 2,
L1
      
    73021  NG109-51
(3) 1,
L1
         
    73022        NC451-62
(3) 1,
L1
   
    7501     TA301-65
(3) 1,
L1
  CA307-1
(3) 3,
L1
   
     TA301-1
(3) 1,
L1
  CA307-65
(3) 3,
L1
   
    7505      GE922-1
(3) 1,
L1
    
    7506     AC476-60
(3) 1,
L1
      
    7507     AC437-60
(3) 1,
L1
      
    7702  AC314-1
(3) 1,
L1
   AC437-60
(3) 1,
L1
      
    7703  AC475-53
(3) 1,
L1
  AC437-60
(3) 1,
L1
      
    7802  BN306-1
(3) 1,
L1
  GE403-64
(3) 13,
L1
  GE403-64
(3) 14,
L1
   
  BN306-60
(3) 1,
L1
         
    7803  BN303-1
(3) 1,
L1
  LW911-1
(3) 2,
L1
      
    7902  BA201-1
(3) 5,
L1
  BA201-1
(3) 6,
L1
  BA201-1
(3) 7,
L1
   
    7903  TH404-1
(3) 1,
L1
  BN406-60
(3) 1,
L1
  BN201-1
(3) 1,
L1
   
  BT437-1
(3) 1,
L1
         
พฤหัสบดี    71103     HP208-1
(3) 1,
L1
  HP346-1
(3) 1,
L1
   
     HP339-1
(3) 1,
L1
      
    71105  HP121-1
(3) 1,
L1
         
    71106  HX601-1
(3) 1,
L1
         
    71201  GE124-1
(3) 100,
L8
  SS201-1
(3) 100,
L8
      
    7201     BM435-1
(3) 1,
L1
  BM435-1
(3) 2,
L1
   
     BX602-1
(3) 1,
L1
      
    7202     GE071-1
(3) 4,
L1
  GE071-10
(3) 1,
L1
   
     GE071-10
(3) 4,
L1
  GE071-1
(3) 1,
L1
   
    7203     GE071-1
(3) 5,
L1
  GE071-10
(3) 2,
L1
   
     GE071-10
(3) 5,
L1
  GE071-1
(3) 2,
L1
   
    7204  AC914-60
(3) 4,
L1
  BA201-1
(3) 4,
L1
  GE071-10
(3) 3,
L1
   
        GE071-1
(3) 3,
L1
   
    7205  SN435-1
(6) 1,
L1
    
    7206  SF456-1
(1) 1,
L1
   SF465-1
(3) 1,
L1
    
      SR112-1
(3) 1,
L1
    
    7207   SF328-1
(3) 1,
L1
   SR105-1
(3) 1,
L1
      
    7208  NP309-1
(3) 1,
L1
  NA317-1
(3) 1,
L1
      
    7209  NL307-55
(3) 1,
L1
  NA101-1
(0) 1,
L1
 NL330-1
(0) 1,
L1
  NP203-1
(3) 1,
L1
   
  NR338-1
(3) 1,
L1
         
    7211  GE073-1
(3) 14,
L1
  GE073-10
(3) 1,
L1
  GE071-10
(3) 16,
L1
   
  GE073-10
(3) 14,
L1
  GE073-1
(3) 1,
L1
  GE071-1
(3) 16,
L1
   
    73021     NG153-62
(3) 1,
L1
  NG109-62
(3) 1,
L1
   
    7501     CA307-1
(3) 4,
L1
  CA307-1
(3) 5,
L1
   
     CA307-65
(3) 4,
L1
  CA307-65
(3) 5,
L1
   
    7502  TS202-1
(3) 8,
L1
  TS202-1
(3) 10,
L1
  TS202-65
(3) 12,
L1
   
  TS202-65
(3) 8,
L1
  TS202-65
(3) 10,
L1
  TS202-1
(3) 12,
L1
   
    7503     CA307-65
(3) 6,
L1
  CA307-1
(3) 7,
L1
   
     CA307-1
(3) 6,
L1
  CA307-65
(3) 7,
L1
   
    7504      BC305-1
(3) 1,
L1
    
    7505     CA307-1
(3) 8,
L1
  CA307-1
(3) 10,
L1
   
     CA307-65
(3) 8,
L1
  CA307-65
(3) 10,
L1
   
    7506  TS202-1
(3) 7,
L1
  TS202-1
(3) 9,
L1
  TS202-1
(3) 11,
L1
   
  TS202-65
(3) 7,
L1
  TS202-65
(3) 9,
L1
  TS202-65
(3) 11,
L1
   
    7702  EC921-1
(3) 3,
L1
  EC921-1
(3) 1,
L1
  HE921-1
(3) 1,
L1
   
    7703  GE081-1
(3) 8,
L1
  AC210-1
(3) 1,
L1
  GE411-1
(3) 7,
L1
   
    7802  GE202-1
(3) 3,
L1
  BM437-1
(3) 1,
L1
  BA205-1
(3) 1,
L1
   
        BA205-60
(3) 1,
L1
   
    7803  GE202-1
(3) 4,
L1
  BI409-55
(3) 1,
L1
  BI409-55
(3) 2,
L1
   
    7902  EC914-1
(3) 2,
L1
  BK101-1
(3) 1,
L1
  BA201-1
(3) 1,
L1
   
    7903  BA303-1
(3) 4,
L1
  BA209-1
(3) 4,
L1
  BA209-1
(3) 1,
L1
   
  BA303-60
(3) 4,
L1
         
ศุกร์    71103        HP341-1
(3) 1,
L1
   
    71106     HP106-1
(3) 1,
L1
  HP335-1
(3) 1,
L1
   
    7201     BK700-1
(3) 1,
L1
  GE073-10
(3) 7,
L1
   
     BK300-1
(3) 1,
L1
  GE073-1
(3) 7,
L1
   
    7202     GE071-1
(3) 6,
L1
  GE071-1
(3) 9,
L1
   
     GE071-10
(3) 6,
L1
  GE071-10
(3) 9,
L1
   
    7203     GE071-1
(3) 7,
L1
  GE071-1
(3) 10,
L1
   
     GE071-10
(3) 7,
L1
  GE071-10
(3) 10,
L1
   
    7204     GE071-1
(3) 8,
L1
  GE071-1
(3) 11,
L1
   
     GE071-10
(3) 8,
L1
  GE071-10
(3) 11,
L1
   
    7205  SN441-1
(6) 1,
L1
    
    7206      SR110-1
(3) 1,
L1
  BF415-1
(3) 1,
L1
   
        EC457-1
(3) 1,
L1
   
    7207      SF327-1
(3) 1,
L1
      
    7211     GE073-1
(3) 5,
L1
  GE073-1
(3) 8,
L1
   
     GE073-10
(3) 5,
L1
  GE073-10
(3) 8,
L1
   
    7501     CA307-1
(3) 1,
L1
  CA307-1
(3) 2,
L1
   
     CA307-65
(3) 1,
L1
  CA307-65
(3) 2,
L1
   
    7505     BM438-1
(3) 1,
L1
  CA307-65
(3) 9,
L1
   
        CA307-1
(3) 9,
L1
   
    7506     AC476-60
(3) 1,
L1
       
    7507     AC437-60
(3) 1,
L1
       
    7702  GE081-1
(3) 9,
L1
  AC437-60
(3) 1,
L1
       
    7703  GE225-1
(3) 4,
L1
  AC437-60
(3) 1,
L1
   AC101-55
(3) 1,
L1
    
        AX001-55
(3) 1,
L1
    
    7802  SC911-60
(3) 2,
L1
  GE081-1
(3) 2,
L1
      
    7803  BA205-60
(3) 2,
L1
  BI416-1
(3) 1,
L1
      
  BA205-1
(3) 2,
L1
         
    7902  EC914-1
(3) 1,
L1
  BX505-55
(3) 1,
L1
      
     BM411-55
(3) 1,
L1
      
    7903     GE387-1
(3) 1,
L1
      
เสาร์    71102        HP310-1
(3) 1,
L1
   
    71103  HP111-1
(3) 1,
L1
  HP111-1
(3) 2,
L1
      
    71106  HP403-1
(3) 1,
L1
         
    7502  BV315-1
(3) 1,
L1
        
      SM254-1
(3) 1,
L1
    
      SM254-1
(3) 100,
L8
    
    7504  BC417-1
(3) 1,
L1
   BV317-1
(3) 1,
L1
    
    7505 CA307-65
(3) 100,
L8
    7507  AC477-1
(3) 1,
L1
       
      AC477-1
(3) 2,
L1
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี - ปกติ1
L2 = ปริญญาตรี - ปกติ2/ภาคค่ำ
L3 = อนุปริญญา - ปกติ
L4 = ปริญญาตรี - ปวส. (ปกติ)
L5 = ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ
L6 = ปริญญาตรี e-Learning
L7 = ปริญญาตรีใบที่สอง - กลุ่มนอกเวลาทำการ
L8 = ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
L9 = ปริญญาตรี - ปกติ วิทยาลัยผู้ประกอบการ
L10 = งดใช้
L11 = ปริญญาตรี-ปกติ วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ
L12 = ปริญญาตรี - Credit Bank
L13 = ปริญญาตรี - (โครงการพิเศษ)
L14 = ปริญญาตรี-ปกติ หลักสูตรสองภาษา
L15 = ปริญญาตรี - ปกติ1 (Harbour.Space@UTCC)
L40 = อนุบาล
L48 = Exchange Program
L49 = ปริญญาตรี - นักศึกษาต่างสถาบัน
L51 = (เลิกใช้) ป.โท ภาคปกติ
L52 = ป.โท หลักสูตรทั่วไป
L53 = (เลิกใช้) ป.โทGlobalMBAG1&MIBE(ก่อนรหัส13)
L54 = (เลิกใช้) ป.โท EX-MBA
L55 = (เลิกใช้) ป.บัณฑิต ภาษีอากร
L56 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ส-อา
L57 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ค่ำ
L58 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ส-อา(ก่อนรหัส12)
L59 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ค่ำ
L60 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ปกติ
L61 = ISM ป.เอก Ph.D. Econ.
L62 = ISM ป.โท MBA
L63 = ป.เอก บัณฑิตวิทยาลัย
L64 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ปกติ (ก่อนรหัส12)
L65 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA Online (ก่อนรหัส12)
L66 = ISM ป.เอก D.M และ D.B.A.
L67 = (เลิกใช้) ISM/ป.โท MIBE (รหัส13ขึ้นไป)
L71 = (เลิกใช้) ป.โท AIS (ก่อนรหัส12)
L72 = (เลิกใช้) ป.โท AIS (เก่า)
L73 = ป.โท วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ
L74 = ป.เอก วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ
L75 = (ยังไม่ได้ใช้) ISM ป.โท ภาคเสาร์-อาทิตย์ Global MBA-Bilingual Program
L76 = (ยังไม่ได้ใช้) ป.โท
L77 = ป.โท Harbour.Space@UTCC
L78 = (ยังไม่ได้ใช้) ป.โท/ป.เอก
L80 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ภาคปกติ
L81 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ภาคค่ำ
L82 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ภาคเสาร์-อาทิตย์
L83 = (เลิกใช้) ป.โท MBA Online
L85 = ป.โท CEO ภาคปกติ (รหัส16ขึ้นไป)
L86 = ป.โท CEO ภาคค่ำ (รหัส16ขึ้นไป)
L87 = ป.โท CEO ภาคเสาร์/อาทิตย์ (รหัส16ขึ้นไป)
L88 = ป.โท MBA Online (รหัส16ขึ้นไป)
L89 = ป.เอก DBA Executive
L90 = ISM ป.โท MBA Offshore (นอกประเทศ)
L94 = ป.เอก (Credit Bank)
L95 = ป.โท Pre Master & Credit Bank
L96 = ป.โท (ผู้เรียนเฉพาะรายวิชา)
L97 = โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
L98 = ป.โท (นศ.แลกเปลี่ยน)
L99 = ทดสอบ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744