รายการหลัก

ตารางการใช้ห้อง
- - อาคาร 9
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 
ปีการศึกษา2565 ภาคเรียนที่0 [1] 2 3 
ระหว่าง   4/12/2566 - 10/12/2566 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    9501     DA202-1
(3) 1,
L1
  DA202-1
(3) 2,
L1
   
    9605  CA205-1
(3) 3,
L1
         
    9701  GE137-1
(3) 4,
L1
         
อังคาร    9501     DG102-1
(3) 1,
L1
      
    9604     SQ451-1
(3) 1,
L1
  SA406-1
(3) 1,
L1
   
     DA201-1
(3) 1,
L1
  DA201-1
(3) 2,
L1
   
    9605  CA205-1
(3) 1,
L1
  CA205-1
(3) 4,
L1
  CA205-1
(3) 2,
L1
   
    9606 CC101-1
(3) 1,
L1
    CC101-1
(3) 2,
L1
   
 CC301-1
(3) 1,
L1
    CC301-1
(3) 2,
L1
   
    9701  CF003-1
(3) 1,
L1
  GE137-1
(3) 5,
L1
  CF003-1
(3) 2,
L1
   
พุธ    9501     SA106-1
(3) 1,
L1
      
     SQ139-1
(3) 1,
L1
      
     DG105-1
(3) 1,
L1
      
    9604 CS236-1
(3) 1,
L1
    CM304-1
(3) 2,
L1
   
 CM304-1
(3) 1,
L1
         
    9605       CS435-1
(3) 1,
L1
   
       CM310-1
(3) 1,
L1
   
    9606 CC301-1
(3) 3,
L1
         
 CC101-1
(3) 3,
L1
         
    9701  CF001-1
(3) 1,
L1
  CF001-1
(3) 2,
L1
      
  CI301-1
(3) 1,
L1
         
    ห้องสตูดิโอ CI254-1
(3) 1,
L1
         
 CC310-1
(3) 1,
L1
         
พฤหัสบดี    9604     DE107-1
(3) 1,
L1
      
    9701  CA106-1
(3) 1,
L1
  GE137-1
(3) 3,
L1
  CF002-1
(3) 1,
L1
   
ศุกร์    9501  DA203-1
(3) 1,
L1
  DA203-1
(3) 2,
L1
      
    9605     CA205-1
(3) 5,
L1
  CA205-1
(3) 6,
L1
   
    9701 CI337-1
(3) 1,
L1
         
 CX424-1
(3) 1,
L1
         
เสาร์    9501   CA205-1
(3) 1,
L1
   CA205-1
(3) 6,
L1
        
   CA205-1
(3) 5,
L1
         
    9605  CI304-1
(3) 1,
L1
  CI304-1
(3) 2,
L1
    
  CF101-1
(3) 1,
L1
  CF101-1
(3) 2,
L1
    
    9606 CM002-1
(3) 100,
L8
 CA205-1
(3) 100,
L8
   CA205-1
(3) 2,
L1
   CA205-1
(3) 4,
L1
        
   CA205-1
(3) 3,
L1
         
อาทิตย์    9605 CM002-1
(3) 110,
L8
 CM002-65
(3) 110,
L8
 CA307-1
(3) 110,
L8

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี - ปกติ1
L2 = ปริญญาตรี - ปกติ2/ภาคค่ำ
L3 = อนุปริญญา - ปกติ
L4 = ปริญญาตรี - ปวส. (ปกติ)
L5 = ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ
L6 = ปริญญาตรี e-Learning
L7 = ปริญญาตรีใบที่สอง - กลุ่มนอกเวลาทำการ
L8 = ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
L9 = ปริญญาตรี - ปกติ วิทยาลัยผู้ประกอบการ
L10 = งดใช้
L11 = ปริญญาตรี-ปกติ วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ
L12 = ปริญญาตรี - Credit Bank
L13 = ปริญญาตรี - (โครงการพิเศษ)
L14 = ปริญญาตรี-ปกติ หลักสูตรสองภาษา
L15 = ปริญญาตรี - ปกติ1 (Harbour.Space@UTCC)
L40 = อนุบาล
L48 = Exchange Program
L49 = ปริญญาตรี - นักศึกษาต่างสถาบัน
L51 = (เลิกใช้) ป.โท ภาคปกติ
L52 = ป.โท หลักสูตรทั่วไป
L53 = (เลิกใช้) ป.โทGlobalMBAG1&MIBE(ก่อนรหัส13)
L54 = (เลิกใช้) ป.โท EX-MBA
L55 = (เลิกใช้) ป.บัณฑิต ภาษีอากร
L56 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ส-อา
L57 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ค่ำ
L58 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ส-อา(ก่อนรหัส12)
L59 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ค่ำ
L60 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ปกติ
L61 = ISM ป.เอก Ph.D. Econ.
L62 = ISM ป.โท MBA
L63 = ป.เอก บัณฑิตวิทยาลัย
L64 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ปกติ (ก่อนรหัส12)
L65 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA Online (ก่อนรหัส12)
L66 = ISM ป.เอก D.M
L67 = (เลิกใช้) ISM/ป.โท MIBE (รหัส13ขึ้นไป)
L71 = (เลิกใช้) ป.โท AIS (ก่อนรหัส12)
L72 = (เลิกใช้) ป.โท AIS (เก่า)
L73 = ป.โท วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ
L74 = ป.เอก วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ
L75 = (ยังไม่ได้ใช้) ISM ป.โท ภาคเสาร์-อาทิตย์ Global MBA-Bilingual Program
L76 = (ยังไม่ได้ใช้) ป.โท
L77 = ป.โท Harbour.Space@UTCC
L78 = (ยังไม่ได้ใช้) ป.โท/ป.เอก
L80 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ภาคปกติ
L81 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ภาคค่ำ
L82 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ภาคเสาร์-อาทิตย์
L83 = (เลิกใช้) ป.โท MBA Online
L85 = ป.โท CEO ภาคปกติ (รหัส16ขึ้นไป)
L86 = ป.โท CEO ภาคค่ำ (รหัส16ขึ้นไป)
L87 = ป.โท CEO ภาคเสาร์/อาทิตย์ (รหัส16ขึ้นไป)
L88 = ป.โท MBA Online (รหัส16ขึ้นไป)
L89 = ป.เอก DBA Executive
L90 = ISM ป.โท MBA Offshore (นอกประเทศ)
L94 = ป.เอก (Credit Bank)
L95 = ป.โท Pre Master & Credit Bank
L96 = ป.โท (ผู้เรียนเฉพาะรายวิชา)
L97 = โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
L98 = ป.โท (นศ.แลกเปลี่ยน)
L99 = ทดสอบ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744