รายการหลัก

ตารางการใช้ห้อง
- - อาคาร 22
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 
ปีการศึกษา2566 ภาคเรียนที่0 1 [2] 3 
ระหว่าง   4/12/2566 - 10/12/2566 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์    22401  NL327-1
(3) 1,
L1
  GE154-1
(3) 2,
L1
  NG211-1
(3) 1,
L1
  NR339-1
(3) 1,
L1
  GE201-1
(3) 2,
L1
   
    22402  GE073-1
(3) 30,
L1
  GE073-1
(3) 32,
L1
  GE073-1
(3) 34,
L1
    22403  GE073-1
(3) 31,
L1
  GE073-1
(3) 33,
L1
  GE073-1
(3) 35,
L1
    22404  HO120-1
(3) 1,
L1
  HS303-60
(3) 2,
L1
  HS352-1
(3) 1,
L1
     HS213-1
(3) 2,
L1
   
    22501     NL214-1
(3) 1,
L1
   
    22502  GE073-1
(3) 42,
L1
     GE073-1
(3) 43,
L1
    22503  GE073-1
(3) 41,
L1
  GE071-1
(3) 32,
L1
  GE073-1
(3) 44,
L1
     GE071-30
(3) 2,
L1
   
    22504     TA307-1
(3) 1,
L1
   
     TA307-65
(3) 1,
L1
   
อังคาร    22401  NL217-1
(3) 1,
L1
  GE071-1
(3) 53,
L1
  NP311-65
(3) 1,
L1
     GE071-70
(3) 1,
L1
  NP311-51
(3) 1,
L1
    22402  GE071-1
(3) 34,
L1
  GE072-1
(3) 2,
L1
  GE071-1
(3) 38,
L1
  GE071-1
(3) 40,
L1
  GE072-120
(3) 2,
L1
   
    22403  GE071-1
(3) 39,
L1
  HZ341-1
(3) 1,
L1
  GE071-1
(3) 33,
L1
    22404  HS340-1
(3) 1,
L1
  HS348-1
(3) 1,
L1
  HS365-1
(3) 1,
L1
  HS364-1
(3) 1,
L1
      
    22501  HZ302-1
(3) 1,
L1
  NL323-62
(3) 1,
L1
   
    22502  CF005-1
(3) 1,
L1
  CF005-1
(3) 2,
L1
  CF005-65
(3) 3,
L1
  CF005-65
(3) 1,
L1
  CF005-65
(3) 2,
L1
  CF005-1
(3) 3,
L1
    22503  CM012-65
(3) 1,
L1
  CM012-65
(3) 2,
L1
  GE071-60
(3) 5,
L1
        GE071-1
(3) 49,
L1
    22504  GE057-1
(3) 2,
L1
  CC309-1
(3) 1,
L1
  GE057-1
(3) 1,
L1
    22601        DG107-1
(3) 1,
L1
พุธ    22401  GE073-1
(3) 49,
L1
  GE081-1
(3) 15,
L1
  GE071-1
(3) 54,
L1
     GE001-60
(3) 1,
L1
  GE071-70
(3) 2,
L1
 
    22402     GE071-1
(3) 36,
L1
   
    22403  GE071-1
(3) 35,
L1
  GE071-1
(3) 37,
L1
  GE073-1
(3) 37,
L1
    22404  HX002-1
(3) 1,
L1
  HS233-63
(3) 1,
L1
  HS206-1
(3) 1,
L1
        HS338-1
(3) 1,
L1
    22501  NP207-1
(3) 1,
L1
      
  GE231-1
(3) 1,
L1
      
    22502  CC002-65
(3) 1,
L1
  CA202-1
(3) 3,
L1
  CA304-1
(3) 1,
L1
  CC002-1
(3) 1,
L1
  CA202-65
(3) 3,
L1
   
    22503  CM001-65
(3) 1,
L1
  CM001-65
(3) 2,
L1
  CA304-1
(3) 2,
L1
    22504  CM004-1
(3) 2,
L1
  CM004-1
(3) 1,
L1
  CC003-1
(3) 1,
L1
        CC003-65
(3) 1,
L1
    22601      DI103-1
(3) 1,
L1
 
พฤหัสบดี    22401  GE073-1
(3) 50,
L1
  NG107-1
(3) 1,
L1
  NL325-1
(3) 1,
L1
        NR341-1
(3) 1,
L1
    22402     GE073-1
(3) 26,
L1
  GE073-1
(3) 28,
L1
     HZ202-1
(3) 2,
L1
   
    22403     GE073-1
(3) 27,
L1
  GE073-1
(3) 29,
L1
     HO120-1
(3) 5,
L1
   
    22404  HX007-1
(3) 1,
L1
  HX011-63
(3) 1,
L1
  HS336-1
(3) 1,
L1
  HS308-1
(3) 1,
L1
     HS336-63
(3) 1,
L1
    22501  NC222-1
(3) 1,
L1
      
    22502  GE071-60
(3) 8,
L1
  CA202-65
(3) 2,
L1
  CA304-1
(3) 3,
L1
  GE071-1
(3) 52,
L1
  CA202-1
(3) 2,
L1
   
    22503  GE071-60
(3) 6,
L1
     CA304-1
(3) 4,
L1
  GE071-1
(3) 50,
L1
      
    22504  GE071-60
(3) 7,
L1
      
  GE071-1
(3) 51,
L1
      
    22602     DA105-1
(3) 1,
L1
  DA105-1
(3) 2,
L1
ศุกร์    22401        BG451-1
(3) 1,
L1
    22402  HZ204-1
(3) 1,
L1
  HO121-1
(3) 4,
L1
   
    22403  GE081-1
(3) 14,
L1
  HO302-1
(3) 2,
L1
  HO203-1
(3) 2,
L1
    22404  HS351-1
(3) 1,
L1
  HS334-1
(3) 1,
L1
   
    22503  GE073-1
(3) 45,
L1
  GE073-1
(3) 47,
L1
   
    22504  GE073-1
(3) 46,
L1
  GE073-1
(3) 48,
L1
   
    22602     DA104-1
(3) 1,
L1
  DA104-1
(3) 2,
L1
เสาร์    22601     DV110-1
(3) 1,
L1
  DG110-1
(3) 1,
L1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี - ปกติ1
L2 = ปริญญาตรี - ปกติ2/ภาคค่ำ
L3 = อนุปริญญา - ปกติ
L4 = ปริญญาตรี - ปวส. (ปกติ)
L5 = ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ
L6 = ปริญญาตรี e-Learning
L7 = ปริญญาตรีใบที่สอง - กลุ่มนอกเวลาทำการ
L8 = ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
L9 = ปริญญาตรี - ปกติ วิทยาลัยผู้ประกอบการ
L10 = งดใช้
L11 = ปริญญาตรี-ปกติ วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ
L12 = ปริญญาตรี - Credit Bank
L13 = ปริญญาตรี - (โครงการพิเศษ)
L14 = ปริญญาตรี-ปกติ หลักสูตรสองภาษา
L15 = ปริญญาตรี - ปกติ1 (Harbour.Space@UTCC)
L40 = อนุบาล
L48 = Exchange Program
L49 = ปริญญาตรี - นักศึกษาต่างสถาบัน
L51 = (เลิกใช้) ป.โท ภาคปกติ
L52 = ป.โท หลักสูตรทั่วไป
L53 = (เลิกใช้) ป.โทGlobalMBAG1&MIBE(ก่อนรหัส13)
L54 = (เลิกใช้) ป.โท EX-MBA
L55 = (เลิกใช้) ป.บัณฑิต ภาษีอากร
L56 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ส-อา
L57 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ค่ำ
L58 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ส-อา(ก่อนรหัส12)
L59 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ค่ำ
L60 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ปกติ
L61 = ISM ป.เอก Ph.D. Econ.
L62 = ISM ป.โท MBA
L63 = ป.เอก บัณฑิตวิทยาลัย
L64 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ปกติ (ก่อนรหัส12)
L65 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA Online (ก่อนรหัส12)
L66 = ISM ป.เอก D.M และ D.B.A.
L67 = (เลิกใช้) ISM/ป.โท MIBE (รหัส13ขึ้นไป)
L71 = (เลิกใช้) ป.โท AIS (ก่อนรหัส12)
L72 = (เลิกใช้) ป.โท AIS (เก่า)
L73 = ป.โท วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ
L74 = ป.เอก วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ
L75 = (ยังไม่ได้ใช้) ISM ป.โท ภาคเสาร์-อาทิตย์ Global MBA-Bilingual Program
L76 = (ยังไม่ได้ใช้) ป.โท
L77 = ป.โท Harbour.Space@UTCC
L78 = (ยังไม่ได้ใช้) ป.โท/ป.เอก
L80 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ภาคปกติ
L81 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ภาคค่ำ
L82 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ภาคเสาร์-อาทิตย์
L83 = (เลิกใช้) ป.โท MBA Online
L85 = ป.โท CEO ภาคปกติ (รหัส16ขึ้นไป)
L86 = ป.โท CEO ภาคค่ำ (รหัส16ขึ้นไป)
L87 = ป.โท CEO ภาคเสาร์/อาทิตย์ (รหัส16ขึ้นไป)
L88 = ป.โท MBA Online (รหัส16ขึ้นไป)
L89 = ป.เอก DBA Executive
L90 = ISM ป.โท MBA Offshore (นอกประเทศ)
L94 = ป.เอก (Credit Bank)
L95 = ป.โท Pre Master & Credit Bank
L96 = ป.โท (ผู้เรียนเฉพาะรายวิชา)
L97 = โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
L98 = ป.โท (นศ.แลกเปลี่ยน)
L99 = ทดสอบ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744